#Blog
Gepubliceerd op 29/09/2021

 


Wat is het verschil tussen een professionele en een vrijwillige syndicus ?

Als u in een gebouw met meerdere eigenaars woont, moet er op de algemene vergadering een persoon aangesteld worden voor het beheer van de gemeenschappelijke ruimten. Voor deze functie kan er gekozen worden tussen een:

 • Professionele syndicus
 • Vrijwillige syndicus (één van de mede-eigenaars)

In het geval van een professionele syndicus betaalt u een vergoeding aan een externe onderneming voor het beheer van uw mede-eigendom. Diegene moet ingeschreven staan bij het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV).

Kiest u voor een vrijwillige syndicus, dan hoeft deze mede-eigenaar hier niet per se voor worden vergoed. Zo kan u met deze optie ook gaan besparen op de kosten van de mede-eigendom.

 


Wie kan vrijwillig syndicus worden ?

De nieuwe wet inzake mede-eigendom legt geen beperkingen op aan de aard van de persoon die als vrijwillig syndicus kan optreden. Het kan dus gaan om een natuurlijke persoon of een rechtspersoon. In het laatste geval is het de wettelijke vertegenwoordiger van de vennootschap die als syndicus zal optreden.

Alleen een mede-eigenaar of zijn/haar echtgeno(o)t(e) kan echter tot syndicus van het gebouw worden benoemd. De wetgeving legt geen minimumaandeel op, zodat zelfs de eigenaar van een garage of kelder kan worden gekozen.

 

Wat is de taak van de syndicus ?

De syndicus van mede-eigendom treedt op als vertegenwoordiger van de vereniging van mede-eigenaars. Als zodanig is diegene verantwoordelijk voor het beheer van de gemeenschappelijke ruimten van uw gebouw, doch heeft deze een lange lijst van verantwoordelijkheden.

Uw syndicus zorgt voor alle administratieve taken in verband met het beheer van uw gebouw, zoals :

De taak van de syndicus omvat ook het financieel beheer van de mede-eigendom. Wanneer u beslist of de mede-eigenaar kan worden vergoed om syndicus te zijn, houd er dan rekening mee dat deze functie enige boekhoudkundige beheersing vereist. Het hebben van een bekwaam persoon voor deze functie is een grote troef die op zichzelf wel een vergoeding kan rechtvaardigen.

Kleinere mede-eigendommen vereisen enkel een vereenvoudigde boekhouding. Maar als uw gebouw meer dan 20 kavels telt, moet het een dubbele boekhouding beschikken.

Eén van de belangrijkste maatregelen van de wet van 2 juni 2010 , die zowel betrekking heeft op een vrijwillige als op een professionele syndicus, is een verplichting om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. In geval dat uw syndicus een fout begaat, in de uitoefening van zijn of haar functie, wordt u hiervoor vergoed op basis van de verzekering die u heeft afgesloten.

Bij Syndic Yourself hebben wij een platform ontwikkeld met als doel de taak van de vrijwillige syndicus te vereenvoudigen. Compleet en intuïtief, verlicht het de werklast van uw syndicus en laat u profiteren van een transparant beheer.

 

 

Kan de mede-eigenaar betaald worden om syndicus te zijn?

 

Het dienstverleningscontract

Overeenkomstig artikel 577-8 van het Burgerlijk Wetboek, sluiten de syndicus (vrijwillig of professioneel) en de vereniging van mede-eigendom een contract dat de verhouding tussen de partijen regelt.

Let op de verschillende diensten die in dit document worden vermeld, want alleen deze zullen aanleiding geven tot een vergoeding hiervan. Dit natuurlijk tenzij de algemene vergadering van mede-eigenaars hierover anders beslist.

De uitgaven die in dit contract moeten worden opgenomen zijn :

 • Terugbetaling van uitgaven
 • De vergoeding

 

Terugbetaling van uitgaven

Hoewel de VME (vereniging van mede-eigendom) over een eigen bankrekening beschikt, betaalt de vrijwillige syndicus de kosten vaak uit eigen zak. Deze uitgaven betreffen met name de aankoop van :

 • Stempels;
 • Inktpatronen;
 • Enveloppen;
 • Reinigingsproducten;
 • Materiaal voor kleine reparaties ;
 • Verf;
 • Enz.

U moet weten dat uw syndicus deze uitgaven moet aangeven door middel van een onkostennota en de ontvangstbewijzen erbij moet voegen. Het door de mede-eigenaars terug te betalen bedrag zal dan overeenstemmen met de werkelijke kosten van de aankopen.

 

De vergoeding

Hoewel zij op vrijwillige basis werken, kunnen mede-eigenaars, worden betaald om de syndicus van het gebouw te zijn. Ook al bent u daartoe niet verplicht, het vergoeden voor de tijd die aan de functie wordt besteed zou een extra motivatie kunnen zijn voor deze rol op zich te nemen.

Zo een onkostenvergoeding is onbelastbaar tot 1.416,16 euro per jaar. Indien deze vergoeding hoger is moet diegene het volledige bedrag opnemen in de belastingaangifte. En dit onder code 1600 in de rubriek “Winst uit industriële, commerciële of landbouwondernemingen”.

 


 

U weet nu dat een mede-eigenaar kan worden betaald om syndicus te zijn, maar dit is niet verplicht. Vraagt u zich af hoe u kunt besparen op uw syndicuskosten of wat de syndicus doet voor de prijs die u betaalt? Syndic Yourself geeft u de antwoorden in dit artikel.

Wilt u meer weten over de vrijwillige syndicus? Neem dan nu contact met ons op !

Vraag een gratis offerte !

 1. Een expert neemt overdag (tussen 9.00 en 18.00 uur) contact met u op
 2. Hij stelt u onze oplossing voor, op basis van uw behoeften
 3. Een aangepaste offerte volgt